دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی بروس
مشاهده (بروس) در کمانک، معنی و ترجمه بروس در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (بروس) کلمه و عبارات مشابه بروس چیست
لغت نامه ها
1. [ بْرُس ْ / ب ُ رُس ْ ] (اِخ ) سالومن دُ. (1571 - 1626 م .) معمار فرانسوی . وی قصر لوگزامبورک و کاخ دادگستری رن و کانال آرکوی را ساخته است . (فرهنگ فارسی معین ).

معنی ( بروس ) در لغت نامه دهخدا