دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی بر زبان افتادن
مشاهده (بر زبان افتادن) در کمانک، معنی و ترجمه بر زبان افتادن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (بر زبان افتادن) کلمه و عبارات مشابه بر زبان افتادن چیست
لغت نامه ها
1. [ب َ زَ اُ دَ ] (مص مرکب ) کنایه از شهرت یافتن اعم از آنکه بخوبی باشد یا بزشتی . (آنندراج ) :
ز بس از خلق روپوشی نشانی هست در حسنت
فتاده بر زبانها تا قیامت نام دیدارت .
علی خراسانی (آنندراج ).

معنی ( بر زبان افتادن ) در لغت نامه دهخدا