دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی بزرخانه
مشاهده (بزرخانه) در کمانک، معنی و ترجمه بزرخانه در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (بزرخانه) کلمه و عبارات مشابه بزرخانه چیست
لغت نامه ها
1. [ب َ ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) شکنجه ٔ عصار و چرخ عصار را گویند که بعربی معصار خوانند و بهندی کولهو گویند. (آنندراج ). آسیای عصاری و روغن گیری . (ناظم الاطباء).

معنی ( بزرخانه ) در لغت نامه دهخدا