دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی بسیل سقلابی
مشاهده (بسیل سقلابی) در کمانک، معنی و ترجمه بسیل سقلابی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (بسیل سقلابی) کلمه و عبارات مشابه بسیل سقلابی چیست
لغت نامه ها
1. [ ب َل ِ س َ ] (اِخ ) نیسل سقلابی یا صقلایی . قاتل میخائیل بن توفیل پادشاه . رجوع به مجمل التواریخ والقصص، شود.

معنی ( بسیل سقلابی ) در لغت نامه دهخدا