دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی بشتنی
مشاهده (بشتنی) در کمانک، معنی و ترجمه بشتنی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (بشتنی) کلمه و عبارات مشابه بشتنی چیست
لغت نامه ها
1. [ ب َ ت َ ] (ص نسبی ) منسوبست به بشتن . (منتهی الارب ).
منسوبست به بشتنه . (سمعانی ) (اللباب فی تهذیب الانساب ). رجوع به بشتن و بشتنه شود.

2. [ ب َ ] (اِخ ) هشام بن محمد بشتنی منسوب به بشتن . (منتهی الارب ). هشام بن محمدبن عثمان بشتنی از خاندان وزیر ابوالحسن جعفربن عثمان مصحفی . وی حکایتی از وزیر احمدبن سعدبن حزم روایت کرد که همان روایت را ابومحمدعلی بن احمدبن خرم ظاهری از او روایت کرده است . (از معجم البلدان ). و رجوع به بشتن شود.

معنی ( بشتنی ) در لغت نامه دهخدا