دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی بطارس
مشاهده (بطارس) در کمانک، معنی و ترجمه بطارس در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (بطارس) کلمه و عبارات مشابه بطارس چیست
لغت نامه ها
1. [ ب َ رِ ] (معرب، اِ) به یونانی نام دوایی است که آنرا سرخس نیز گویند و آن چوبکی باشد سیاه رنگ و چون بشکنند مغز آن فستقی بود کدو دانه را نافع است . (برهان ) (از آنندراج ). مأخوذ از یونانی یک قسم دارویی که در دفع کدو دانه بکار میبرند و سرخس نیز گویند. (ناظم الاطباء). بیونانی سرخس است . (فهرست مخزن الادویه ). سرخس . (ترجمه ٔ فرانسوی مفردات ابن بیطار) (اختیارات بدیعی نسخه ٔ خطی لغت نامه )(تذکره ٔ داود ضریر انطاکی ). علف و گیاهی است که سرخس گویند. (شعوری ج 1 ورق 168). و رجوع به سرخس شود.

معنی ( بطارس ) در لغت نامه دهخدا