دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی بطرا
مشاهده (بطرا) در کمانک، معنی و ترجمه بطرا در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (بطرا) کلمه و عبارات مشابه بطرا چیست
لغت نامه ها
1. [ ب َ ] (معرب، اِ) فطرا. به یونانی کوه را گویندو بعربی جبل خوانند. (برهان ) (هفت قلزم ) (آنندراج ).کوه و جبل . (ناظم الاطباء). کوه . (مؤید الفضلاء). و رجوع به بطراسالیون شود.
سنگ . (ناظم الاطباء). بیونانی اسم سنگلاخ است . (فهرست مخزن الادویه ).

معنی ( بطرا ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
بطراران هرجا حیله بردی ,
بطراری من طرار نبود ,
بطراران بغداد آن کنم من ,
کار هر کس بطرازی و بسازی چو نگار ,
که بدیشان بطرازند مدیحی چو درر ,
تو در آن شعر که فردا بطرازم بنگر ,
مژده بپذیر و بده خلعت وکارش بطراز ,
مژده بپذیر و بده خلعت و کارش بطراز ,