دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی بطرس
مشاهده (بطرس) در کمانک، معنی و ترجمه بطرس در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (بطرس) کلمه و عبارات مشابه بطرس چیست
لغت نامه ها
1. [ ب ُ رُ ] (اِخ ) کَرامَه (معلم ) (1774-1851م .). بطرس بن ابراهیم کرامه از اعیان حمص بود. وی مدتی در عکا و دیر زمانی در لبنان بسر برد. شعر میگفت و بزبان ترکی نیز آشنا بود در لبنان در نزد امیر بشیر شهابی تقرب داشت و امور دبیری وی را برعهده گرفت تا آنگاه که امیر بشیر بسال 1740م . نخست بجزیره ٔ مالت و سپس به قسطنطنیه تبعید شد و وی نیز با او رفت و در آنجا نیز در نزد وی احترام داشت . بطرس شاعری فصیح و بزرگ قدر بود. او راست : 1- الدراری السبع، که درباره ٔ موشحات اندلسی ودیگر موشحات است . چ بیروت 1864 و 1876م . 2- دیوان شعر (بطرس کرامه ) موسوم به سجع الحمامه، دارای هفت هزار بیت شعر است که غالباً در مدح امیر بشیر شهابی و وصف اعمال او و مدح دیگر امرای معاصر است، چ مطبعه ٔ ادبیه بیروت 1898م . (از معجم المطبوعات ستون 1550 ذیل کرامة بطرس ). و رجوع به اعلام زرکلی ج 1 ص 149 شود.
2. [ ب ُ رُ ] (اِخ ) عزیز (الخوری ). نایب بطریرک کلدان در حلب بود. او راست : تقویم مخصوص کنیسه ٔ کلدانی نسطوری با ترجمه ٔ فرانسوی چ 1909م .چاپخانه ٔ یسوعیین . (از معجم المطبوعات ستون 568).
3. [ ب ُ رُ ] (اِخ ) حنا. خوجه ٔ مدارس دولتی در مصر ونویسنده ٔ روزنامه ٔ الراوی . او راست : نظام التعلیم مطبعه ٔ الهلال 1896م . (از معجم المطبوعات ستون 568).
4. [ ب ُ رُ ] (اِخ ) بستانی . رجوع به بستانی و اعلام زرکلی شود.
5. [ ب ُ رُ ] (اِخ ) ابراهیم . او راست : الایضاحات الجلیلة فی تاریخ حوادث المسألة القبطیة، چ مطبعه ٔ انکلیزیة بمصر 1893م . (از معجم المطبوعات ستون 568).
6. [ ب ُ رُ ] (اِخ ) بطرس التلمیذ. فطرس . پطرس . پیر (قدیس ). یکی از دوازده تن حواری عیسی (ع ) (بحدود دهم ق .م .) وی بزمان سلطنت نرون در رم در حدود 67 م . شهید شد. ذکران او 29 ژوئن است . رجوع به پطرس و تاریخ گزیده عیون الانباء ص 72 و ترجمه ٔ ابن خلدون ص 62 و دزی ج 1 ص 94 و نخبةالدهر دمشقی شود.

معنی ( بطرس ) در لغت نامه دهخدا