دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی بطرسالینون
مشاهده (بطرسالینون) در کمانک، معنی و ترجمه بطرسالینون در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (بطرسالینون) کلمه و عبارات مشابه بطرسالینون چیست
لغت نامه ها
1. [ ب ِ رُ ] (معرب، اِ) معرب از یونانی، کرفس رومی . رجوع به بطراسالیون شود.

معنی ( بطرسالینون ) در لغت نامه دهخدا