دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی بلبل فغان
مشاهده (بلبل فغان) در کمانک، معنی و ترجمه بلبل فغان در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (بلبل فغان) کلمه و عبارات مشابه بلبل فغان چیست
لغت نامه ها
1. [ ب ُ ب ُ ف َ ] (ص مرکب ) که فغان و آوای بلبل دارد. که ناله و افغان چون بلبل دارد :
چنگ جره همچو باز ازرق و کبکان بزم
دل بر آن ازرق فش بلبل فغان افشانده اند.
خاقانی .

معنی ( بلبل فغان ) در لغت نامه دهخدا