دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی بنات حذف
مشاهده (بنات حذف) در کمانک، معنی و ترجمه بنات حذف در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (بنات حذف) کلمه و عبارات مشابه بنات حذف چیست
لغت نامه ها
1. [ ب َ ت ُ ح َ ذَ ] (ع اِ مرکب ) نوعی از گوسفندان حجاز که سیاه و کوچک اند. (از المرصع).

معنی ( بنات حذف ) در لغت نامه دهخدا