دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی بنوان
مشاهده (بنوان) در کمانک، معنی و ترجمه بنوان در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (بنوان) کلمه و عبارات مشابه بنوان چیست
لغت نامه ها
1. [ ب َ / ب ُ ] (اِ مرکب، ص مرکب ) مرکب از بن + وان .(برهان ) (حاشیه ٔ برهان چ معین ) . نگهدارنده ٔ زراعت و نگهبان خرمن . (برهان ) (آنندراج ). نگاهبان خرمن . خرمن بان . (شرفنامه ٔ منیری ). سرکار کشت و زراعت . (ناظم الاطباء). دشت بان . نگاهبان کشت و خرمن .
نگاهدارنده ٔ اسباب و اموال . (برهان ). نگهبان اموال و اسباب . (آنندراج ). نگاهدارنده ٔ اسباب و اموال . نگهبان . (فرهنگ فارسی معین ).

معنی ( بنوان ) در لغت نامه دهخدا