دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی بواس
مشاهده (بواس) در کمانک، معنی و ترجمه بواس در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (بواس) کلمه و عبارات مشابه بواس چیست
لغت نامه ها
1. [ ب َ ] (اِ) محنت و آزار و رنج و سختی . (برهان ) (ناظم الاطباء). بمعنی محنت و رنج و سختی در برهان آورده و همانا عربی است . (انجمن آرا) (آنندراج ).
آفت و بلا. (ناظم الاطباء).

معنی ( بواس ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
به‌ انبیا نیز تکلم‌ نمودم‌ و رؤیاها افزودم‌ و بواسطه‌ انبیا مَثَلْها زدم‌. , انجیل
و خداوند اسرائیل‌ را بواسطه‌ نبی‌ از مصر برآورد و او به‌ دست‌ نبی‌ محفوظ‌ گردید. , انجیل
در روز بیست‌ و یکمِ ماه‌ هفتم‌، کلام ‌خداوند بواسطه‌ حَجَّی‌ نبی‌ نازل‌ شده‌، گفت‌: , انجیل
در روز بیست‌ و چهارم‌ ماه‌ نهم‌ از سال‌ دوّمِ داریوش‌، کلام‌ خداوند بواسطه‌ حَجَّی‌ نبی‌ نازل‌ شده‌، گفت‌: , انجیل
ور چو بواسحق گردی کاردان , attar
من دران وسعت بواسع ره برم , attar
شیخ ابواسحق و یاران گنج ها انباشتند , bahar