دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی بورس
مشاهده (بورس) در کمانک، معنی و ترجمه بورس در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (بورس) کلمه و عبارات مشابه بورس چیست
لغت نامه ها
1. (فرانسوی، اِ) بازاری که داد و ستد و معامله (بخصوص اوراق بهادار) در آنجا انجام گیرد. (فرهنگ فارسی معین ).

معنی ( بورس ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
اندر آن اختیار مجبورست ,