دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی بورسار
مشاهده (بورسار) در کمانک، معنی و ترجمه بورسار در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (بورسار) کلمه و عبارات مشابه بورسار چیست
لغت نامه ها
1. (اِ مرکب ) اسبی که رنگ آن بسرخی گراید. بور. (فرهنگ فارسی معین ).

معنی ( بورسار ) در لغت نامه دهخدا