دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی بوشهی
مشاهده (بوشهی) در کمانک، معنی و ترجمه بوشهی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (بوشهی) کلمه و عبارات مشابه بوشهی چیست
لغت نامه ها
[ ش َ ] (ع اِ مرکب ) رجوع به ابوالشهی شود.

معنی ( بوشهی ) در لغت نامه دهخدا