دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی بپغا
مشاهده (بپغا) در کمانک، معنی و ترجمه بپغا در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (بپغا) کلمه و عبارات مشابه بپغا چیست
لغت نامه ها
1. [ب َ ] (اِ) ببغا. طوطی . (برهان قاطع) (هفت قلزم ) (ازناظم الاطباء). در لغت فرس بپغا را بیغا نیز خوانده اند و بای فارسی را یای تحتانی دانسته اند. (انجمن آرای ناصری ) (آنندراج ). و اصل آن هندی است و نام آن نیزهندی است . (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ) :
هوا چون پشت شاهین شد زمین چون سینه ٔ بپغا
ز صلصل ساخته غلغل ز بلبل ساخته عنقا.
قطران تبریزی .

معنی ( بپغا ) در لغت نامه دهخدا