دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی بکاسه و نمک محتاج شدن
مشاهده (بکاسه و نمک محتاج شدن) در کمانک، معنی و ترجمه بکاسه و نمک محتاج شدن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (بکاسه و نمک محتاج شدن) کلمه و عبارات مشابه بکاسه و نمک محتاج شدن چیست
لغت نامه ها
1. بکاسه ونمک محتاج شدن . [ ب ِ س َ / س ِ وَ ن َ م َ م ُ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) کنایه از کمال نکبت و افلاس . (آنندراج ). و رجوع به مجموعه ٔ مترادفات ص 26 شود :
حسود را ز حسد بس همین قدر که بود
بکاسه و نمک چشم شور خود محتاج .
اثر (از آنندراج ).

معنی ( بکاسه و نمک محتاج شدن ) در لغت نامه دهخدا