دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی بیدگون
مشاهده (بیدگون) در کمانک، معنی و ترجمه بیدگون در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (بیدگون) کلمه و عبارات مشابه بیدگون چیست
لغت نامه ها
1. (ص مرکب ) (از: بید + گون ) برنگ برگ بید. سبز :
چون پرند بیدگون بر روی پوشد مرغزار
پرنیان هفت رنگ اندرسر آرد کوهسار.
فرخی .

معنی ( بیدگون ) در لغت نامه دهخدا