دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی بی مثلی
مشاهده (بی مثلی) در کمانک، معنی و ترجمه بی مثلی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (بی مثلی) کلمه و عبارات مشابه بی مثلی چیست
لغت نامه ها
1. [ م ِ ] (حامص مرکب )بی مانندی . بی عدیلی . بی همتایی . بی بدیلی :
دری دیدم بکیوان برکشیده
به بی مثلی جهان مثلش ندیده .
نظامی .

معنی ( بی مثلی ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
یکی بیچون و بی مثلی و مانند ,