دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی بی نظر
مشاهده (بی نظر) در کمانک، معنی و ترجمه بی نظر در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (بی نظر) کلمه و عبارات مشابه بی نظر چیست
لغت نامه ها
1. [ ن َ ظَ ] (ص مرکب ) (از: بی + نظر) که رای و بصیرت ندارد.
بی مراقبت و دید و بصارت :
در مملکت خویشتن نظر کن
زیرا که ملک بی نظر نباشد.
ناصرخسرو.
بی مقصود و منظور خاص . که چشم طمع ندارد. رجوع به نظر شود.

معنی ( بی نظر ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
ز عین عاطفت یابی نظرها ,