دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی تابع شدن
مشاهده (تابع شدن) در کمانک، معنی و ترجمه تابع شدن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (تابع شدن) کلمه و عبارات مشابه تابع شدن چیست
لغت نامه ها
1. [ ب ِ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) پیرو شدن . بنده و فرمانبردار گشتن . دنبال رونده شدن :
مشو تابع نفس شهوت پرست
که هرساعتش قبله ٔ دیگر است .
سعدی (بوستان ).

معنی ( تابع شدن ) در لغت نامه دهخدا