دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی تاج آباد
مشاهده (تاج آباد) در کمانک، معنی و ترجمه تاج آباد در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (تاج آباد) کلمه و عبارات مشابه تاج آباد چیست
لغت نامه ها
1. (اِخ ) نام دهی نزدیک گردنه ٔ اسدآباد.
2. (اِخ ) مرکز بلوک هوات در یزد.
3. (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان جوخواه بخش طبس شهرستان فردوس، 18 هزارگزی شمال باختری طبس، سر راه آن شوسه عمومی طبس به یزد جلگه معتدل دارای 31 تن سکنه می باشد. آب از قنات محصول آن غلات، خرما، پنبه گاورس، شغل اهالی زراعت . راه آن اتومبیل رو است . (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).
4. (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان خنامان شهرستان رفسنجان 62 هزارگزی خاور رفسنجان، 15 هزارگزی شمال شوسه ٔ رفسنجان به کرمان دارای دو خانوار. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 8).
5. (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان حومه بخش مشیز شهرستان سیرجان 19 هزارگزی باختر مشیز، سر راه آن شوسه ٔ کرمان - سیرجان دارای 9 تن سکنه می باشد. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 8).
6. (اِخ ) ده کوچکی است از بخش راور شهرستان کرمان 3 هزارگزی شمال راور، کنار راه آن فرعی راور به مشهد دارای 15 تن سکنه می باشد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).
7. (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان محمدآباد بخش مرکز شهرستان سیرجان ده هزارگزی باختر راه آن فرعی پاریز به سعید آباد دارای 15 تن سکنه می باشد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).
8. (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان بزنجان بخش بافت شهرستان سیرجان، 18 هزارگزی شمال خاوری بافت، 3 هزارگزی جنوب باختری راه آن مالرو است . بافت اسفندقه دارای 30 تن سکنه می باشد. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 8).
9. (اِخ ) ده کوچکی از دهستان رابر، بخش بافت شهرستان سیرجان، 42 هزارگزی شمال خاوری بافت . سر راه آن مالرو است . جواران به رابر دارای 30 تن سکنه می باشد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).
10. (اِخ ) دهی از دهستان اسفندقه بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت، 120 هزارگزی ساردوئیه، سر راه آن فرعی بافت جیرفت، جلگه، معتدل دارای 206 تن سکنه می باشد.آب آن از قنات، محصولش غلات حبوبات، شغل اهالی زراعت، راه آن مالرو است . (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 8).
11. (اِخ ) دهی از دهستان حومه ٔ بخش زرند شهرستان کرمان، 4000 گزی جنوب زرند، سر راه آن فرعی زرند کرمان، جلگه، معتدل دارای 735 تن سکنه می باشد. آب از قنات، محصول آن غلات، پسته، پنبه . شغل اهالی زراعت، راه آن فرعی، زیارتگاهی بنام امام زاده عبداﷲ دارد. دبستانی نیز دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 8).
12. (اِخ ) رجوع به کچل آباد شود.
13. (اِخ ) ده کوچکی از دهستان رونیز جنگل بخش مرکزی شهرستان فسا 42 هزارگزی شمال فسا، کنار شوسه ٔ اصطهبانات به فسا دارای 25تن سکنه می باشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 7).
14. (اِخ ) دهی از دهستان و بخش خفر شهرستان جهرم 4500 گزی شمال باخترباب انار، 1500 گزی شمال شوسه ٔ شیراز به جهرم، جلگه، گرمسیر و مالاریایی دارای 75 تن سکنه می باشد. آب از چشمه، محصول آن خرما بادام میوجات، غلات، شغل اهالی باغداری و زراعت . راه آن فرعی است . (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).
15. (اِخ ) دهی از دهستان خسویه بخش داراب شهرستان فسا 36 هزارگزی جنوب داراب، حاشیه ٔ جنوبی رودخانه ٔ نقش رستم، جلگه، گرمسیر و مالاریائی، دارای 128 تن سکنه می باشد. آب از رودخانه . محصول آن غلات، حبوبات، برنج، پنبه، میوجات . شغل اهالی زراعت، قالی بافی راه آن فرعی . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).
16. (اِخ ) دهی از دهستان مرودشت بخش زرقان شهرستان شیراز سی و یک هزارگزی خاور زرقان، 15 هزارگزی شوسه ٔ اصفهان به شیراز، جلگه، معتدل مالاریایی دارای 202 تن سکنه می باشد. آب از قنات محصول آن غلات چغندر، شغل اهالی زراعت قالی بافی می باشد. راه آن مالرو است . (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 7).
17. (اِخ ) دهی جزءدهستان فراهان علیا بخش فرمهین شهرستان اراک 14 هزارگزی جنوب خاوری فرمهین چهارده هزارگزی راه آن عمومی، کوهستانی، سردسیر دارای 294 تن سکنه می باشد. آب ازقنات و رودخانه ٔ محلی، محصول آن غلات، ارزن، بنشن، پنبه، صیفی . شغل اهالی زراعت گله داری، صنایع دستی آنان گلیم و جاجیم بافی می باشد. راه آن مالرو است . از فرمهین اتومبیل رو است . (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 2).
18. (اِخ ) دهی ازدهستان چهاربلوک بخش سیمینه رود شهرستان همدان 28 هزارگزی جنوب باختری قصبه ٔ بهار هزارگزی جنوب شوسه ٔ همدان به کرمانشاه کوهستانی، سردسیر دارای 1300 تن سکنه می باشد. آب از چشمه محصول آن غلات انگور، شغل اهالی زراعت گله داری . صنایع دستی آن قالی بافی می باشد. راه در فصل خشکی اتومبیل رو، در دو محل به فاصله ٔ چهار هزار گز تاج آباد بالا و پائین نامیده می شوند، سکنه ٔ پایین آن 896 تن است . (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).
19. (اِخ ) دهی از دهستان در هرات و مروست بخش 1 شهربابک شهرستان یزد 80هزارگزی باختر شهر بابک، متصل به راه خبر به مروست، جلگه، معتدل مالاریائی با 1417 تن سکنه می باشد.آب ازقنات و رودخانه ٔ محلی، محصول آن غلات حبوبات، شغل اهالی زراعت، صنایع دستی کرباس و قالی بافی می باشد. راه آن ارابه رو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10)
20. (اِخ ) ده کوچکی از دهستان جوخواه بخش طبس شهرستان فردوس در هیجده هزارگزی شمال باختری طبس سر راه آن شوسه ٔ عمومی طبس به یزد، جلگه، معتدل دارای 31 تن سکنه می باشد. آب از قنات .محصول آن غلات، خرما پنبه گاورس، شغل اهالی زراعت، راه آن ماشین رو است . (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9).
21. (اِخ ) دهی از دهستان باشتن بخش داورزن شهرستان سبزوار، 62 هزارگزی جنوب خاوری داورزن و هشت هزارگزی جنوب شوسه ٔ عمومی مشهد به طهران، جلگه، معتدل دارای 361 تن سکنه آب از قنات، محصول آن غلات پنبه شغل زراعت راه آن مالرو است . (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).
22. (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان کرند بخش بشرویه شهرستان فردوس . ده هزارگزی باختر بشرویه، دو هزارگزی جنوب مالرو عمومی بشرویه برقه، دامنه، خشک و گرمسیربا پانزده تن سکنه . (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).
23. (اِخ ) قریه ای است به شش فرسنگی جنوب شهر داراب (فارسنامه ٔ ناصری ).

معنی ( تاج آباد ) در لغت نامه دهخدا