دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی تاج اسکندری
مشاهده (تاج اسکندری) در کمانک، معنی و ترجمه تاج اسکندری در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (تاج اسکندری) کلمه و عبارات مشابه تاج اسکندری چیست
لغت نامه ها
1. [ ج ِ اِ ک َ دَ ] (اِ مرکب ) تاج اسکندر مقدونی، افسر اسکندربن فیلفوس :
نگه کن که ماند همی نرگس تو
ز بس سیم و زر تاج اسکندری را.
ناصرخسرو.
تاج پادشاهی ارجمند.

معنی ( تاج اسکندری ) در لغت نامه دهخدا