دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی تاج تاش
مشاهده (تاج تاش) در کمانک، معنی و ترجمه تاج تاش در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (تاج تاش) کلمه و عبارات مشابه تاج تاش چیست
لغت نامه ها
1. (اِ مرکب ) خداوند تاج . (آنندراج ).
خداوند و خواجه . (آنندراج ).

معنی ( تاج تاش ) در لغت نامه دهخدا