دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی تاج شدن
مشاهده (تاج شدن) در کمانک، معنی و ترجمه تاج شدن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (تاج شدن) کلمه و عبارات مشابه تاج شدن چیست
لغت نامه ها
1. [ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) افسر شدن . همچون تاج بر سر قرار گرفتن . مجازاً موجب زیب و زینت شدن . موجب مباهات و افتخار گردیدن :
کی شود عز و شرف بر سر تو افسر و تاج
تا تو مر علم و ادب را نکنی زین و رکیب .
ناصرخسرو.

معنی ( تاج شدن ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
و چون تمام را صرف نموده بود، قحطی سخت در آن دیار حادث گشت و او به محتاج شدن شروع کرد. ,