دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی تاج فتوح
مشاهده (تاج فتوح) در کمانک، معنی و ترجمه تاج فتوح در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (تاج فتوح) کلمه و عبارات مشابه تاج فتوح چیست
لغت نامه ها
1. [ ج ِ ف ُ ] (اِخ ) تاج الفتوح، ظاهراً کتابی بوده است در شرح فتوح محمود غزنوی :
ور استوار نداری بخوان توتاج فتوح
که بیتهاش چو عقد است و شرحهاش درر.
عنصری .
رجوع به تاج الفتوح شود.

معنی ( تاج فتوح ) در لغت نامه دهخدا