دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی تاراج گری
مشاهده (تاراج گری) در کمانک، معنی و ترجمه تاراج گری در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (تاراج گری) کلمه و عبارات مشابه تاراج گری چیست
لغت نامه ها
1. [ گ َ ] (حامص مرکب ) تاراج کردن . چپاول کردن . رجوع به تاراج شود.

معنی ( تاراج گری ) در لغت نامه دهخدا