دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی تاریخی شدن
مشاهده (تاریخی شدن) در کمانک، معنی و ترجمه تاریخی شدن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (تاریخی شدن) کلمه و عبارات مشابه تاریخی شدن چیست
لغت نامه ها
1. [ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) قابل ضبط در تاریخ شدن . درخور باقی ماندن در تاریخ شدن . تاریخی گشتن : و جوانمردی و همت او تاریخی شد روزگار را. (تاریخ طبرستان ). و صیت مردانگی او آن روز تاریخی شد. (تاریخ طبرستان ). رجوع به تاریخی و تاریخ شدن شود.

معنی ( تاریخی شدن ) در لغت نامه دهخدا