دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی تاریخ شدن
مشاهده (تاریخ شدن) در کمانک، معنی و ترجمه تاریخ شدن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (تاریخ شدن) کلمه و عبارات مشابه تاریخ شدن چیست
لغت نامه ها
1. [ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) تاریخ گشتن . بزرگ و مشهور شدن . باقی ماندن نام . به غایت و نهایت بزرگی رسیدن . اشهر ناس شدن . رجوع به تاریخ و تاریخی شدن و تاریخ گشتن شود.
تاریخ قومی شدن ؛ بزرگ و پیشوای قومی شدن . اشهر قومی شدن :... و صولی گفته تاریخ هر شی ٔ غایت و نهایت آن چیز است و از اینجا که گویند «فلان تاریخ قومه » یعنی به او منتهی می شود شرف قوم وی . (از منتهی الارب ) (از غیاث ) (آنندراج ).

معنی ( تاریخ شدن ) در لغت نامه دهخدا