دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی تاشان
مشاهده (تاشان) در کمانک، معنی و ترجمه تاشان در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (تاشان) کلمه و عبارات مشابه تاشان چیست
لغت نامه ها
1. (اِخ ) (امیر...) از بزرگان دربار پادشاهان قراختای کرمان است، بسال 675 هَ . ق . که خواجه صدرالدین ابهری بجای قاضی فخرالدین بوزارت نصب شده بود، سلطان محمودشاه را در صحبت امیر تاشان به اردوی اصفهان فرستاد. رجوع به تاریخ گزیده ص 534 شود.

معنی ( تاشان ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
درنگر ای راه بین تاشان چه بود ,