دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی تاوستن
مشاهده (تاوستن) در کمانک، معنی و ترجمه تاوستن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (تاوستن) کلمه و عبارات مشابه تاوستن چیست
لغت نامه ها
1. [ وَ / وِ ت َ ] (مص ) مقاومت کردن :
عدوی تو تنست ای دل حذر کن
نتاوی با کس ار با او نتاوستی .
ناصرخسرو (دیوان ص 473).

معنی ( تاوستن ) در لغت نامه دهخدا