دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی تای تای
مشاهده (تای تای) در کمانک، معنی و ترجمه تای تای در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (تای تای) کلمه و عبارات مشابه تای تای چیست
لغت نامه ها
1. (اِ مرکب ) نخ نخ، رشته رشته :
او مست بود و دست به ریشم دراز کرد
برکند تای تای و پراکند تارتار.
سوزنی .
رجوع به تای شود.

معنی ( تای تای ) در لغت نامه دهخدا