دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی تبوی
مشاهده (تبوی) در کمانک، معنی و ترجمه تبوی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (تبوی) کلمه و عبارات مشابه تبوی چیست
لغت نامه ها
1. تبوی ٔ. [ت َ ءْ ] (ع مص ) نکاح کردن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).
فرود آمدن و مقیم شدن در آن . (از قطر المحیط) (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).
جا دادن و فروآوردن کسی را بجایی . (از قطر المحیط) (از اقرب الموارد) (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).

معنی ( تبوی ) در لغت نامه دهخدا