دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی تجسس گری
مشاهده (تجسس گری) در کمانک، معنی و ترجمه تجسس گری در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (تجسس گری) کلمه و عبارات مشابه تجسس گری چیست
لغت نامه ها
1. [ ت َ ج َس ْ س ُ گ َ ] (حامص مرکب ) عمل تجسس . خبر جستن و خبر خواستن و خبر پرسیدن :
تجسس گری شرط این کوی نیست
درین پرده جز خامشی روی نیست .
نظامی .
رجوع به تجسس و تجسس کردن شود.

معنی ( تجسس گری ) در لغت نامه دهخدا