دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی تدوین
مشاهده (تدوین) در کمانک، معنی و ترجمه تدوین در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (تدوین) کلمه و عبارات مشابه تدوین چیست
لغت نامه ها
1. [ ت َدْ ] (ع مص ) در دیوان نبشتن . (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ).
نام کسی را در دیوان سپاهیان نوشتن . (اقرب الموارد).
ترتیب دادن دیوان را. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). فراهم آوردن دیوان را. (اقرب الموارد) (المنجد).
ترتیب و تألیف و فراهم آوردگی . (ناظم الاطباء). جمع نمودن وتألیف کردن . (آنندراج ) (غیاث اللغات ) :
اجسام ز اجرام و لطافت ز کثافت
تدوین زمین را و تداویر زمان را.
ناصرخسرو.

معنی ( تدوین ) در لغت نامه دهخدا