دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ترتر
مشاهده (ترتر) در کمانک، معنی و ترجمه ترتر در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ترتر) کلمه و عبارات مشابه ترتر چیست
لغت نامه ها
1. [ ت ِ ت ِ ] (اِ صوت ) نام آواز بیرون شدن فضول، چنانکه از مسهل خورده یا بیمار اسهال . (یادداشت بخط مرحوم دهخدا).
2. [ ] (اِخ ) رودی است در بردع . رجوع به نزهةالقلوب ص 105 شود. پورداود آرد: یکی از شهرهای بزرگ و معروف اران که امروزه دهی است در میان خرابه، در کنار رود ترتر موسوم است به بردع (برذعه، بردعه )، این اسم معرب پرتو می باشد... (یسنا ج 1 ص 41).

معنی ( ترتر ) در لغت نامه دهخدا