دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ترتری
مشاهده (ترتری) در کمانک، معنی و ترجمه ترتری در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ترتری) کلمه و عبارات مشابه ترتری چیست
لغت نامه ها
1. [ ت ِ ] (اِخ ) بلوکی است در ناحیه ٔ پِرون در ایالت سوم فرانسه . در این نقطه پِپَن ِ هریستال بر تیری سوم پادشاه نستری پیروز شد.

معنی ( ترتری ) در لغت نامه دهخدا