دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ترتنی
مشاهده (ترتنی) در کمانک، معنی و ترجمه ترتنی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ترتنی) کلمه و عبارات مشابه ترتنی چیست
لغت نامه ها
1. [ ت َ ت َ نا ] (ع ص ) کنیز و زن فاجره . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). رجوع به تُرْنی ̍ شود.

معنی ( ترتنی ) در لغت نامه دهخدا