دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ترفیع دادن
مشاهده (ترفیع دادن) در کمانک، معنی و ترجمه ترفیع دادن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ترفیع دادن) کلمه و عبارات مشابه ترفیع دادن چیست
لغت نامه ها
1. [ ت َ دَ ] (مص مرکب ) در تداول امروز، رتبه و درجه دادن .

معنی ( ترفیع دادن ) در لغت نامه دهخدا