دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی تزعزع
مشاهده (تزعزع) در کمانک، معنی و ترجمه تزعزع در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (تزعزع) کلمه و عبارات مشابه تزعزع چیست
لغت نامه ها
1. [ ت َ زَ زُ] (ع مص ) جنبیدن . (زوزنی ) (دهار) (منتهی الارب ) (آنندراج ). جنبش . (غیاث اللغات ). تحرک و تقلقل چیزی . (ازاقرب الموارد) (المنجد). تحرک . (متن اللغة).
بهم خوردن یا لقی دندانها. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا).
(اِ) حالتی در دماغ که چنان نماید که حرکت کند با درد. حالتی در مغز که گویی جنبان است با دوار و دردی . (یادداشت بخط مرحوم دهخدا).

معنی ( تزعزع ) در لغت نامه دهخدا