دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی تزنر
مشاهده (تزنر) در کمانک، معنی و ترجمه تزنر در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (تزنر) کلمه و عبارات مشابه تزنر چیست
لغت نامه ها
1. [ ت َ زَن ْ ن ُ ] (ع مص ) باریک و کوفته گردیدن چیزی . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). باریک شدن چیزی . (از متن اللغة) (از اقرب الموارد) (از المنجد).
زنار پوشیدن - از لغات مولده است - (از متن اللغة). زنار برمیان بستن . (از اقرب الموارد) (از المنجد).

معنی ( تزنر ) در لغت نامه دهخدا