دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی تعصب گری
مشاهده (تعصب گری) در کمانک، معنی و ترجمه تعصب گری در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (تعصب گری) کلمه و عبارات مشابه تعصب گری چیست
لغت نامه ها
1. [ ت َ ع َص ْ ص ُ گ َ ] (حامص مرکب ) تعصب کردن . تعصب ورزیدن : این بود آمدن و رفتن ایشان ... نه آنکه خواجه مصنف بیان کرده است و سخنان رکیک بی معنی به عشق مذهب جبر و هوا و تعصب گری آورده . (کتاب النقض ص 327). و رجوع به تعصب و تعصب کردن شود.

معنی ( تعصب گری ) در لغت نامه دهخدا