دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی تفشیر
مشاهده (تفشیر) در کمانک، معنی و ترجمه تفشیر در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (تفشیر) کلمه و عبارات مشابه تفشیر چیست
لغت نامه ها
1. [ ت َ ] (ع مص ) مصدر جعلی از فشار فارسی . مصدر از فشردن فارسی . (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) :
ور تیز بگادن خرانی
دندان بفشر بگاه تفشیر.
سوزنی (دیوان چ شاه حسینی ص 46).

معنی ( تفشیر ) در لغت نامه دهخدا