دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی تنوین مقابله
مشاهده (تنوین مقابله) در کمانک، معنی و ترجمه تنوین مقابله در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (تنوین مقابله) کلمه و عبارات مشابه تنوین مقابله چیست
لغت نامه ها
1. [ ت َن ْ، ن ِ م ُ ب َ / ب ِ ل َ / ل ِ ] (ترکیب اضافی، اِ مرکب ) تنوینی است که به آخر جمعهای مؤنث سالم عربی درآید چنانکه در مسلمات و مؤمنات و نظائر آن . برخی گویند این بدل از نون جمع مذکر سالم است و بعضی گویند بدل از فتحه ٔ حالت نصب خود جمع مؤنث سالم است، چون نصب و جر آن هر دو به کسره است . (از کشاف اصطلاحات الفنون ). رجوع به تنوین و دیگر ترکیبهای آن شود.

معنی ( تنوین مقابله ) در لغت نامه دهخدا