دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی تنک روشنایی
مشاهده (تنک روشنایی) در کمانک، معنی و ترجمه تنک روشنایی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (تنک روشنایی) کلمه و عبارات مشابه تنک روشنایی چیست
لغت نامه ها
1. [ ت َ ن ُ / ت ُ ن ُ رَ / رُو ش َ ] (ص مرکب ) دارای اندک روشنی . (ناظم الاطباء) :
گروهی به صورت چو صبح و به معنی
تنک روشنایی چو شام غریبان .
عرفی .

معنی ( تنک روشنایی ) در لغت نامه دهخدا