دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی توبه گری
مشاهده (توبه گری) در کمانک، معنی و ترجمه توبه گری در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (توبه گری) کلمه و عبارات مشابه توبه گری چیست
لغت نامه ها
1. [ ت َ / تُو ب َ / ب ِ گ َ ] (حامص مرکب ) توبه کردن . بازگشتن از گناه :
همه ٔ روزه مرا توبه گری درخور بود
روزه بگذشت و کنون نیست مرا آن درخور.
فرخی .
رجوع به توبه و دیگر ترکیبهای آن شود.

معنی ( توبه گری ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
ناید از توبه گری دیو به راه ,