دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی تیزگامی
مشاهده (تیزگامی) در کمانک، معنی و ترجمه تیزگامی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (تیزگامی) کلمه و عبارات مشابه تیزگامی چیست
لغت نامه ها
1. (حامص مرکب ) تندروی . تیزتگی :
ولی چون کرد حیرت تیزگامی
عنایت بانگ برزد کای نظامی .
نظامی .
رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای آن شود.

معنی ( تیزگامی ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
کند در بردن وی تیزگامی ,