دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی تیماری
مشاهده (تیماری) در کمانک، معنی و ترجمه تیماری در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (تیماری) کلمه و عبارات مشابه تیماری چیست
لغت نامه ها
1. (حامص ) گرفتگی . اندوهگینی . مقابل شادی :
همه رنجی و تیماری سرآید
ز تخم صابری شادی برآید.
(ویس و رامین ).

2. (ص نسبی ) هر کس از جانب دولت به توجه اطفال یتیم و بی کس و اعانت مردمان عاجز باشد آن را تیماری گویند یا تیمارخوار. (انجمن آرا) (آنندراج ).

معنی ( تیماری ) در لغت نامه دهخدا