دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی تیماوی
مشاهده (تیماوی) در کمانک، معنی و ترجمه تیماوی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (تیماوی) کلمه و عبارات مشابه تیماوی چیست
لغت نامه ها
1. [ ت َ ] (ص نسبی ) منسوب به تیماء که بلدی است از بلاد تبوک در نصف طریق شام . (از سمعانی ). رجوع به تیماء شود.

معنی ( تیماوی ) در لغت نامه دهخدا